Students Achievement

Students Achievements

STUDENT PERFORMANCE IN COMPETITIVE EXAMINATIONS

GPAT-2021
Student Name Marks Obtained All India Rank
Ms. Samiksha Devkar 185 1783
Ms. Shivani Gaikwad 149 4942
Ms. Vrushali Randive 118 10608
Ms. Trupti Waydande 117 10843
GPAT-2020
Ms. Komal Pingale 270 51
Ms. Prajakta Thorat 190 763
Ms. Shrushti Pawar 131 5091
GPAT-2019
Mr. Yogesh Nimbalkar 149 1406
Mr. Sourabh Patil 122 3907
CMAT-2016 & CAT-2016
Mr. Omkar Ghorpade Qualified both Examinations
NIPER Entrance Exam-2016
Mr. Krishakumar Gharat Qualified
GPAT-2017
Mr. Himanshu R. Pardeshi 145 621
Ms. Rutuja R. Wagh 122 1683
Ms. Akshada P. Shalgaonkar 117 2032
Mr. Vishal D. Bhosale 90 5714
Mr. Milind D. Phanse 88 6010
GPAT-2016
Mr. Krishakumar Gharat 118 1881
Miss. Arti Ghorpade 115 2148
Miss. Tejaswini Chavan 115 2148
     
GPAT-2015
Mr. Sonawane Rahul D. 130 2088
GPAT-2014
Miss. Armuta Tanksale 175 539
Miss. Smita Kale 128 3493
Miss. Dhanashri Besake 125 3813
Mr. Pankaj Kavitake 102 7572