B.Pharm Results

B.Pharm Rankers 2022-23

Class Name of Students Percentage Photo
Third Year B.Pharm (Sem V)
Rank I Miss. Jagdale Priti K. 78.46 %
Rank II Miss. NalavadeVinamrata M. 77.53 %
Rank III Miss. Shinde Priyanka P. 77.23 %
Miss. Shinde Priyanka R.
Class Name of Students Percentage Photo
Final Year B.Pharm (Sem VII)
Rank I Miss. Lawand Siddhi Ashok 82.16 %
Rank II Miss. BagwanAasiya Sameer 80.33 %
Miss. Lawand Riddhi Ashok
Miss. Shinde Rutuja Rajendra
Mr. Tambe Prashant Maruti
Rank III Miss. Kadam Samruddhi Subhash 79.50 %
Mr. Tupe Akshay Dnyandev

B.Pharm Rankers 2021-22

Class Name of Students Percentage Photo
First Year B.Pharm (Sem II)
Rank I Rishikesh Patil 84.5%
Rank II Jaydeep Bhosale 80.15%
Rank III Sakshi Sawant 78.25%
Second Year B.Pharm (Sem IV)
Rank I Akanksha Ugale 81.14%
Rank II Vinamarata Nalawade 80.83%
Rank III Disha Vidhate 80.42%
Onkar Pisal
Vedantika Nikam
Third Year B.Pharm ( Sem VI)
Rank I Trupti Dhane 85.86%
Rank II Prachi Dhumal 84.66%
Rank III Shubham Panchal 83.46%
Final Year B.Pharm (Sem VIII)
Rank I Amruta Kumthekar 90.09%
Rank II Nutan Pawar 89.91%
Rank III Snehal Kale 89.65%

B.Pharm Rankers 2020-21

Class Name of Students Percentage Photo
First Year B.Pharm
Rank I Nikam Vedantika U 90.62%
Rank II Nalawade Vinamrata M 89.79%
Vidhate Disha D
Rank III Zanzane Arpita S 88.41%
Second Year B.Pharm
Rank I Dhane Trupti S 89.28%
Rank II Lawand Siddhi A 88.71%  
Rank III Khurd Samruddhi A 88%
Mandhave Arpita Prakash
Third Year B.Pharm
Rank I Kale Snehal A 93.2%
Rank II Kumthekar Amruta V 92.4%
Rank III Bhosale Akanksha A
Nalawade Priyanka D
91.33%
Final Year B.Pharm
Rank I More Priti U. 91.45 %
Rank II Wayadande Trupti M. 90.90%
Rank III Deokar Samiksha S. 90.72 %
FINAL YEAR B. PHARM SEM VIII Apr/May 2020-21
FINAL YEAR B. PHARM SEM VIII Apr/May 2020-21
Class NAME OF THE CANDIDATE MARKS PERCENTAGE
Rank I MORE PRITI U. 503 91.45 %
Rank II WAYADANDE TRUPTI M. 500 90.90 %
Rank III DEOKAR SAMIKSHA S. 499 90.72 %
FINAL YEAR B. PHARM SEM VIII March 2020 FINAL YEAR B. PHARM SEM VIII March 2020
FINAL YEAR B. PHARM SEM VIII March 2020
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I PINGALE KOMAL S. 90.67 %
Rank II GODASE CHETAN BHARAT 86.67 %
Rank III ANSARI ALLAUDDIN S 86.22 %
B. Pharm Result (Sem. II) March 2020
First Year B. Pharm Rankers
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Dhane Trupti Sambhaji 87.72 %
Rank II Tambe Prashant Maruti 86.34 %
Rank III Bagwan Aasiya Sameer 83.72 %
B. Pharm Result (Sem. VI) March 2020
Third Year B. Pharm Rankers
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Shedge Pournima Gajanan 86.53 %
Rank II Devkar Samiksha Suryakant 84 %
Rank III Maske Snehal Balasaheb 82.93 %
B. Pharm Result (Sem. I) Oct 2019
First Year B. Pharm Rankers Sem. I
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Dhane Trupti Sambhaji 80.44 %
Rank II Tambe Prashant Maruti 77.63 %
Rank III Bagwan Aasiya Sameer 74.67 %
B. Pharm Result (Sem. III) Oct 2019
Second Year B. Pharm Rankers Sem. III
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Kale Snehal Adhikrao 79.17 %
Rank II Kale Rohit Bhagwan 77 %
Rank III Nalawade Priyanka Dnyaneshwar 76.33 %
B. Pharm Result (Sem. V) Oct 2019
Third Year B. Pharm Rankers Sem. V
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Shedge Pournima Gajanan 78.76 %
Rank II Devkar Samiksha Suryakant 75.69 %
Rank III Salunkhe Pratiksha Anandrao 75.07 %
B. Pharm Result (Sem. VII) Oct 2019
Final Year B. Pharm Rankers Sem. VII
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Pingale Komal Sarjerao 82.36 %
Rank II Jadhav Dhanashree Sanjay 77.45 %
Rank III Ansari Allauddin Shahban 76.73 %
Academic Year May 2019
Second Year B. Pharm SEM-IV
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Shedge Pournima G. 82.57 %
Rank II Dabhade Ajay S. 75.42 %
Gaikwad Shivani S. 75.42 %
Rank III Maske Snehal B. 74 %
FIRST YEAR B. PHARM SEM-II
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Kale Snehal Adhikrao 79.03%
Rank II Nalawade Priyanka D. 78.34%
Rank III Kale Rohit Bhagwan 76%
Third Year B. PHARM SEM-VI
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE
Rank I Pingale Komal S. 78.54%
Rank II Pawar Srushti A. 74.18%
Rank III Ansari Allauddin S. 74%
Final Year B. PHARM SEM-VIII
Class NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE OF MARKS
Rank I Atkari Aparna J. 78 %
Rank II Shinde Charushila R. 75.56 %
Rank III Ingavale Rajashri V. 75.11 %
B.Pharm Result Oct 2018
B.Pharm Rankers
Class F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
Rank I Kale Snehal A.. 93.82 % Shedge Paurnima G. 80.33% Pingale Komal S. 78.22% Shinde Charushila R. 74.18%
Rank II Nalawade Priyanka D. 91.27% Deokar Samiksha S. 78.84% Jagtap Shubham D. 69.56% Ingavale Rajashri V. 73.64%
Rank III Pawar Sneha S. 86.55% Gaikwad Shivani S. 75.83% Phalke Pratibha A. 69.33% Atkari Aparna J. 71.82%
B.Pharm Result May 2018
B.Pharm Rankers
Class F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
Rank I Shedge Paurnima G. 75.45% Pingale Komal S. 78% Shinde Charushila R. 74.5% Pore Shraddha S. 76.2%
Rank II Gaikwad Shivani S. 71.31% Ansari Allauddin S. 72.33% Ingavale Rajashri V. 73.8% Nalage Supriya D. 75.1%
Rank III Maske Snehal B. 70.48% Jadhav Dhanashree S. 70% Kshirsarar Pranali A. 73.3% Mane Priyanka S. 74.7%
Academic Year Nov/Dec 2017
B.Pharm Rankers
Class F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
Rank I Salunkhe Revati A. 74.22% Pingale Komal S. 75.2% Ingavale Rajashri V. 73.11% Yadav Prajakta P. 74.36%
Rank II Shedge Paurnima G. 73.63% Jadhav Dhanashree S. 74.2% Shinde Charushila R. 71.11% Pore Shraddha S. 73.09%
Rank III Deokar Samiksha S. 73.48% Pawar Srushti A. 72.8% Atkari Aparna J. 70.89% Nalage Supriya D. 72.18%
Academic Year May-2017
B.Pharm Rankers
Class F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
Rank I Pingale Komal S. 76.2% INGAVALE RAJASHRI VASANT 77.6% Nalage Supriya D. 74.4% KUMBHAR MONALI RANGNATH 74.7%
Rank II Jagtap Shubham D. 74.2% ATKARI APARNA JAYARAM 76.2% Yadav Prajakta Prasad 73.6% Pardeshi Himanshu R. 74.4%
Rank III Phalke Pratima A. 72.4% SHINDE CHARUSHILA R. 75.6% Pore Shraddha S. 72.2% SALUNKHE RUCHIRA BAPUSAHEB 74.0%
Rankers & Percentage Result of Last three Years Academic Year Nov/Dec-2016
B.Pharm Rankers
Class F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
Rank I Phalke Pratibha A. 70.6% INGAVALE RAJASHRI VASANT 78.2% Yadav Prajakta Prasad
Pore Shraddha Sanjay
74.2% KUMBHAR MONALI RANGNATH 73.1%
Rank II Pawar Srushti A. 70.2% ATKARI APARNA JAYARAM 78.0% Junghare Shweta M. 72.0% SHIRKE MONIKA KUMAR 72.9%
Rank III Jadhav Dhanashree S.
Pawar Shravani P.
69.6% SHINDE CHARUSHILA R. 75.6% Salunkhe Pratibha B. 68.9% SALUNKHE RUCHIRA BAPUSAHEB
GHORPADE NAMRATA SUESH
SHALGAONKAR AKSHADA PRADIP
72.2%
Academic Year Nov/Dec-2016
FIRST YEAR M. PHARM SEM-I
College RANK NAME OF THE CANDIDATE PERCENTAGE OF MARKS
1 CHAVAN TEJASVINI S 68.2
2 GHORPADE ARATI B 61.5
Academic Year 2015-16
Class F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
% Result 97 90.1 87 97
Rank I ATKARI APARNA J. YADAV PRAJAKTA P. KUMBHAR MONALI R. MANDAVE POOJA P.
Rank II INGAVALE RAJASHRI V. JUNGHARE SHWETA M. NIKAM PRIYANKA G. SAVALE SHITAL G.
Rank III SHINDE CHARUSHILA R. NALAGE SUPRIYA D. KOSHTI JYOTI M. LOHAR SNEHAL U.